DSI Midgårds privatlivs- og databeskyttelsespolitik

 

  1. Baggrund og hvem du kan kontakte - den dataansvarlige 

 

DSI Midgård er, et bo- og arbejdsfællesskab for udviklingshæmmede voksne og godkendt efter servicelovens §103+104+107+108. Midgård er godkendt til en målgruppe på 12 voksne i alderen 18 og opefter, der er let til moderat udviklingshæmmede, og som er helt eller delvist selvhjulpne med hensyn til almindelige dagligdags funktioner. Vores tilbud henvender sig unge og voksne udviklingshæmmede, som har behov for en rytmisk genkendelig hverdag, hvor den enkelte kan føle sig som en værdifuld del af fællesskabet, og hvor de sociale kompetencer styrkes. Vi modtager unge og voksne som har brug for trygge rammer, for at den enkelte kan udvikle sig og dermed opnå størst mulig selvstændighed og indflydelse på eget liv. Udviklingen understøttes af kunstneriske og kulturelle aktiviteter. 

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU - Databeskyttelsesforordningen. DSI Midgård er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.  

DSI Midgård har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver. 

DSI Midgård finder, at er det vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirke til, at der er tillid til DSI Midgårds ydelser og administration. DSI Midgård vil derfor ikke alene overholde lov- og myndighedskrav men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af persondata for beboere, medarbejdere, kommuner og andre samarbejdspartnere. 

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine persondata, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede oplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige oplysninger, sletning af oplysninger eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige: 

Malin Puhst 
Ølstedgårdsvej 7 C - 5672 Broby
6269 1211 
kontor@midgaardfyn.dk  

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og dine rettigheder 

 

  1. Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke 

 

DSI Midgård registrerer og behandler personoplysninger om dig og dine pårørende, som er nødvendige.  

Retsgrundlaget for behandling af personoplysningerne findes i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 pkt. b og e samt artikel 9, stk. 2 pkt. a og h.  

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke 

Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger. 

Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.  Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold på DSI Midgård, at DSI Midgård har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af en kontrakt med kommunen om dit ophold. 

De kategorier af personoplysninger, som DSI Midgård behandler 

Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som:  CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, mv. 

Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig især med hensyn til helbredsoplysninger. Derimod registrerer DSI Midgård normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at DSI Midgård registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit ophold på DSI Midgård, og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger. 

Videregivelse af oplysninger 

DSI Midgård videregiver ikke dine personoplysninger til andre med mindre du (eller din værge) har givet samtykke, eller hvis DSI Midgård er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne. 

 

  1. Indsigt i egne oplysninger 

 

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, som DSI Midgård registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre beboere eller medarbejdere på DSI Midgård. 

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten skal du rette henvendelse til DSI Midgårds dataansvarlige (se ovenfor). 

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis. Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller DSI Midgård kan afvise at efterkomme din anmodning. 

 

  1. Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning 

 

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger bl.a. medens de undersøges. 

For en god ordens skyld skal det nævnes, at DSI Midgård ikke benytter sig af automatiske individuelle afgørelser herunder profilering og at dataportabilitet ikke er relevant. 

 

  1. Sletning af Personoplysninger 

 

DSI Midgård opbevarer kun oplysninger om dig så længe det er nødvendigt for institutionen. Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold på DSI Midgård. 

Når du ikke længere har ophold på DSI Midgård, opbevarer institutionen dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i 5 år efter at du har forladt DSI Midgård, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for DSI Midgård, hvor oplysningerne har betydning for sagen. 

I forbindelse med visitation af nye beboere til DSI Midgård modtager institutionen en række oplysninger fra kommunen og evt. fra dig eller din værge. Hvis visitationen ikke fører til, at du modtager en plads på DSI Midgård, vil alle oplysninger fra visitationen blive slettet senest 2 måneder efter, at sagen blev afklaret. 

 

  1. Datasikkerhed 

 

DSI Midgård overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene. 

Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i DSI Midgårds databeskyttelsespolitik, der kan findes på vores hjemmeside her: Databeskyttelsespolitik

 

  1. Klagevejledning 

 

Ønsker du at klage over DSI Midgårds behandling af dine personoplysninger kan du fremsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. 

Telefon 33 19 32 00. 
E-mail:  dt@datatilsynet.dk. 
Hjemmeside:  https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/  

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.

 

 

DSI Sophiagård Elmehøjen privatlivs- og databeskyttelsespolitik

 


1. Baggrund og hvem du kan kontakte - den dataansvarlige


Sophiagård Elmehøjen er et bo- og arbejdsfællesskab for udviklingshæmmede børn, unge og voksne med værksteder og STU. Vi er godkendt efter servicelovens §66, §103, §104, §107 og §108. Sophiagård Elmehøjen er godkendt til 20 voksne i alderen 18 og opefter og 2 børn fra 14 til 18. Vores målgruppe er let til moderat udviklingshæmmede, som er helt eller delvist selvhjulpne med hensyn til almindelige dagligdags funktioner. Vores tilbud henvender sig børn, unge og voksne udviklingshæmmede, som har behov for en rytmisk genkendelig hverdag, hvor den enkelte kan føle sig som en værdifuld del af fællesskabet, og hvor de sociale kompetencer styrkes. Vi modtager børn, unge og voksne som har brug for trygge rammer, for at den enkelte kan udvikle sig og dermed opnå størst mulig selvstændighed og indflydelse på eget liv. Udviklingen understøttes af kunstneriske og kulturelle aktiviteter.

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU - Databeskyttelsesforordningen.

Sophiagård Elmehøjen er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.

Sophiagård Elmehøjen har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver.

Vi finder, at er det vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirke til, at der er tillid til vores ydelser og administration. Derfor vil vi ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil tilbyde en sikker behandling af personoplysninger for: beboere, forældre, pårørende, medarbejdere, kommuner og andre samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige:

Morten Baadsgaard
Ølstedgårdsvej 9
5672 Broby
Telefon 6269 2200
E-mail: kontor@sophiagaard.dk

Nedenfor kan du læse lidt mere om de personoplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og om dine rettigheder.

 

2. Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke


Vi registrerer og behandler kun personoplysninger om dig og dine pårørende, som er nødvendige.

Sophiagården Elmehøjen behandler personoplysninger om dig med det formål at kunne give dig det bedste ophold på institutionen og kunne give dig den undervisning og behandling som du har krav på når du er optaget på institutionen. Hjemlen til at behandle personoplysninger om dig findes i Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 punkt b og artikel 9 stk. 2 punkt a og h. Hvis du søger ansættelse hos os, behandler vi personoplysninger om dig for at kunne varetage sædvanlig personaleadministration.

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke
Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger, i de situationer, hvor dette er relevant.

Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.

Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold på Sophiagård Elmehøjen, at vi har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for vores opfyldelse af en kontrakt med kommunen om dit ophold og behandling.

De kategorier af personoplysninger, som Sophiagård Elmehøjen behandler
Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som: CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, m.v.
Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig, især med hensyn til helbredsoplysninger.
Derimod registrerer vi normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at vi registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit ophold på Sophiagård Elmehøjen og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger.

Videregivelse af oplysninger
Sophiagård Elmehøjen videregiver ikke dine personoplysninger til andre med mindre du eller din værge/dine forældre har givet samtykke, eller hvis vi er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne.

 

3. Indsigt i egne oplysninger


I henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, vi registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre beboere og medarbejdere på Sophiagård Elmehøjen.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten skal du rette henvendelse til vores kontaktperson for personoplysninger som du kan se kontaktoplysningerne på ovenfor.

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis.

Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller vi kan afvise at efterkomme din anmodning.

 

4. Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning


I henhold til databeskyttelsesforordningen artiklerne 16-18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger bl.a. medens de undersøges.

For en god ordens skyld informerer vi dig om, at vi ikke benytter os af automatiske individuelle afgørelser herunder profilering.

 

5. Sletning af Personoplysninger


Sophiagård Elmehøjen opbevarer kun oplysninger om dig så længe det er nødvendigt. Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold.

Når du ikke længere har ophold på Sophiagård Elmehøjen opbevarer vi dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i 5 år efter at du har forladt Sophiagård Elmehøjen, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for Sophiagård Elmehøjen, hvor oplysningerne kan have betydning for sagen.

I forbindelse med visitation eller ansøgning om optagelse på Sophiagård Elmehøjen modtager vi personoplysninger. Hvis du alligevel ikke bliver optaget hos os, vil alle personoplysninger vi har modtaget, blive slettet efter senest 6 måneder.

 

6. Datasikkerhed


Sophiagård Elmehøjen overholder bestemmelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i vores overordnede databeskyttelsespolitik, som du kan finde på hjemmesiden her: Databeskyttelsespolitik

 

7. Klagevejledning


Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger kan du fremsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
Telefon 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.